Straipsnis

NARKOTIKŲ DRAUDMAS NEBETEKO PRASMĖS -
LAIKAS JUOS REGULIUOTI IR KONTROLIUOTI

ATVIRAS LAIŠKAS

Ponai ir ponios,

Dabartinė Europos Sąjungos konferencija narkotikų politikos klausimais surengta tam, kad viešai aptartų būdus, kaip sustiprinti politinių institucijų ir civilių visuomenės bendradarbiavimą narkotikų politikos srityje.

Žemiau pasirašiusios organizacijos, atstovaujančios milijonus Europos ir kitų kontinentų piliečių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra susiję su dabartinėmis narkotikų kontrolės priemonėmis, tiki, kad šių narkotikų kontrolės priemonių nefektyvumą ir net priešingą poveikį iš dalies lemia sąveikos tarp civilių visuomenės ir politikų nebuvimas. Todėl šiuose debatuose norėtume aptarti šiuos klausimus.

Mes tikime, kad visi narkotinkų kontrolės metodai turi sudaryti ir išlaikyti tokias sąlygas, kuriomis gali klestėti žmonių ir visuomenių fizinė, psichinė ir dvasinė sveikata, gerovė, balansas bei turtas. Mes remiame visus narkotikų kontrolės metodus, kurie yra kuriami ir turi įvykdyti šiuos tikslus.

Ir lėgalūs, ir nelegalūs narkotikai yra žalingi. Visi narkotikai, priklausomai nuo jų kilmės, žmogaus, kuris juos naudoja, jų vartojimo būdo, sąlygų (teisinių, finansinių, kultūrinių, sanitarinių), kuriomis jie naudojami, gali padėti arba pakenkti vartotojui. Bet kuris žmogus arba profesionalas, darantis sprendimą narkotikų klausimais ir prieš skirdamas bet kokį narkotikų vartojimo planą, turi įvertinti šiuos keturis aspektus.

Civilių visuomenmė ir jas atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos (NE) , besivystančiose (pagrindinės gamintojos) šalyse ir išsivysčiusiose šalyse (pagrindinės vartotojos) mėgina įgyvendinti daugybę bendrų tikslų su meotdų-politikos kūrėjais ES (Europos Sąjungoje) - būtent, žalos sumažinimas, korupcijos panaikinimas ir kontroliuojama bei reguliuojama narkotikų rinka. Nevyriausybinė organizacija įkuriama tam, kad sudarytų dialogą, kur civilių visuomenė galėtų padėti metodų-politikos kūrėjams pasiekti šių tikslų.

Narkotikai kartu su žmonija bei civilizacija visame pasaulyje gyvuoja jau tūkstančius metų. Šiandien mes matome beprasmišką kovos su narkotikais metodų politiką (karas su narkotikais, jokios tolerancijos, pastangos pašalinti visus psichoaktyviuosius planus, sistematiškas strategijų žalos sumažinimui efektyvumo paneigimas tokiose šalyse, kaip Nyderlandai, Australia ir Šveicarija), dėl kurios atsirado pasaulinė moralizavimo politikos kultūra, atnešanti daugiau žalos nei naudos narkotikų kontrolei. Šios pastangos remiasi archaiškais tarptautiniais suvažiavimais, JV vyriasyės, kuri tvirtina, kad esti vienintelis “nemokamas” pasaulinis moralės ir psichikos sergėtojas šioje srityje, hegemonija bei Suvienytųjų nacijų organizacijos agentūra, kurią kontroliuoja prohibicionistinė veikla.

Kontroliuojantys metodai, kurie pagrįsti draudimais, buvo pražūtingi. Todėl JV net 60% iš 2 milijonų kalinių yra nestiprių narkotikų vartotojai. JK vidutinis heroino vartotojo amžius yra 26 metai ir jaunesni, Nyderlanduose amžiaus vidurkis 39 metai ir vyresni.

Europa, tadicinė vieta, kurioje buvo atskleistos žmogiškosios vertybės, turėtų sugalvoti kitokią metodų politiką. Iš esmės, europiečia jau sugalvojo. Vietose atliekama daugybę sėkmingų eksperimentų, kurie remiasi naujoviškais narkotikų kontrolės metodais ir vis daugiau Europos autoritetų nebebijo klausinėti apie dabartinės įstatymų leidybos daromą žalą. Pavyzdžiui, griežtai kontroliuojamas receptų išrašymas Šveicarijoje teigiamai pasitvirtino, kaip ime išanalizu ir efektyvus būdas pagerinti psichinę bei psichologinę vartotojų sveikatą. Taip rūpinantis poveikiu visuomenei, kriminalinių nusikaltimų bei nuteisimų sumažėjo 60%.

Toks narkotikų fenomenas apima daugybę aspektų: ekonominius - psichologinius, žmogaus teises, teisinius, sveikatos apsaugos, klausimus, susijusius su šiaurės - pietų santykiais ir panašiai. Mes turime išanalizuoti kiekvieną klausimą ir kiekvienam atskirai rasti sprendimą. Šiuo momentu narkotikų kontrolės metodai, įtraukiant ir Europos Sąjungos bei jos narinių šalių, susideda iš įvairių priemonių mišinio, kuris yra turi derintis su šiais skirtingais aspektais, jų nesuprantant bei be jokio poveikio visuomenei. Rezultatas parodo, kad šios metodų politikos prieštarauja viena kitai ir ir suteikia priešingą poveikį.

Šiandien didžiausia dabartinių kovos su narkotikais metodų politikų našta atitenka pirmiausiai tiems, kurie jau yra atskirti. Narkotikų vartotojai šiaurėje (ir vis labiau pietuose) bei narkotinių medžiagų fabrikų gamintojai pietuose labai mažai arba beveik nieko nedaro dabartinių kontroliuojančių metodų atskyrimo labui, jie tik padidina problemą. Jie labiau kenkia pačiai gerovei nei patiems narkotikams.

Europos narkotikų kontrolės politika turėtų visą dėmesį sutelkti į Europos gyventojų, o ne į besivystančių bei išsivysčiusių, kaip JAV, šalių gerovę. Galėtume pateikti daug pavyzdžių, kaip tai įmanoma padaryti, tačiau labai glaustai. Užbaigsime patarimu bei konkrečiais klausimais, kurie gali būti aptariami diskusijos metu.

Patarimas: Oficialaus dialogo su civilių visuomene suorganizavimas

Narkotikų problema yra labai nepastovi, todėl oficiali vyriausybės informacija yra ne visada patikima. Informacijos kanalai, prie kurių turi priėjimą nevyriausybinės organizacijos, užsiimančios narkotikų kontrolės politika, bei narkotikų gamintojai bei vartotojai, gali įvertinti politikos efektyvumą. Tačiau vis dėlto mes siūlome oficialesnį, labiau subalansuotą ir išlaikytą informacijos pasikeitimą tarp ES institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendruomenės.

 Temų, kurias mes norėtume aptarti, pavyzdžiai

Efektyvumo rodikliai. Norėtume nustatyti atitinkamus rodiklius, kad galėtume įvertinti naudojamų politikų bei jų alternatyvų efektyvumą, įtraukiant ir mokamus tyrimus.

Padėti ilgalaikių sąlygų gerinimui. Nūsų tikslas priminti Europos Sąjungai ir jos narinėms valstybėms apie dabartinę jų atsakomybę, susijusią su UNDCP planų finansavimu įvairiose šalyse iki 2008 eliminuoti tris natūralaus narkotiko augalus (kanapes, opiumą ir kokainą). Šios strategijos, į kurias įeina priverstinio naikinimo metodai, pažeidžia visus Europos kiltūros principus, žmogaus teises, asmeninę laisvę, socialinę taiką, pagarbą mažumų kultūroms bei atsakomybę aplinkosaugai. Europos Sąjunga turėtų pasmerkti cheminių bei biologinių preparatų naudojimą, o ne neteisėtų augalų auginimą, dėl ko atsiras įdingas pakaitalų ciklas, aplinkos žala bei paskatins ginkluotus konfliktus.

Vietoj to, Europa turėtų įsipareigoti vykdyti tik tuos bandymus, kurie būtų ilgalaikiai, taikingi bei patikimi sprendimai narkotikų gamybos reiškiniui. Šių pastangų sėkmė labai priklauso nuo aktyvaus pačių gamintojų dalyvavimo šioje veikloje.

Tikroji šaltinių nuo sustiprinimo iki žalos sumažinimo iniciatyvų vieta. Mes tikime, kad organizuotas narkotikų testavimas, adatų keitimas, išplėstos vaistų išrašymo paslaugos, ijekcijų kabinetai (šiomis dienomis kai kuriose ES šalyse įsteigtos be Suvienytųjų nacijų organizacijos ir dažnai be vietinės valdžios leidimo) labai padeda sumažinti neteisėtų narkotikų vartojimo ir gelbsti gyvybes.

Norėtume aptarti jūsų pasiūlymus teisėtų visū narkotikų prekybos ir platinimo draudimų kontrolinių priemonių įdiegimui.

Dėkojame jums už jūsų dėmesį bei laukia atsakymo.

Tarptautinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos (TNOK) teisingai ir efektyviai narkotikų politikai vardu.

TNOK susideda iš 104 organizacijų iš 26 šalių (Europoje, Azijoje, Afrikoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje

EUROPEAN NGO COUNCIL ON DRUGS & DEVELOPMENT

Giitdensporenstraat 61, 2140 Borgerhout, Belgium

Telephone: + 3 2 ( 3 ) 2 7 2 5 5 2 4

Telefax: + 3 2 ( 3 ) 2 2 6 3 4 7 6