Straipsnis

BENDRŲ VEIKSMŲ PLANAS

patvirtintas Tarybos, remiantis Europos Sąjungos Sutarties K.3 straipsniu,siekiant suderinti šalių, Europos Sąjungos narių, įstatymus ir jų taikymą kovai su narkomanija, užkertant kelią nelegaliam narkotikų gabenimui

(1996 m. gruodžio 17 d.)

 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į Europos SąjungosSutartį ir ypač j jos K.l (4) ir K.3 (2) (b) straipsnius,

Atsižvelgdama į Prancūzijos iniciatyvą,

Žinodama, kad Europos Taryba Kanuose 1995 m. birželio 26 ir 27dienomis patvirtino Europos veiksmų programą kovai prieš narkotikus (1996-1999 metams) ir pripažino bendro požiūrio būtinybę šioje srityje;

Atsižvelgdama į tai, kad Europos Taryba Madride 1995 m. gruodžio 15 ir 16 dienomis patvirtino ekspertų grupės ataskaitą “Apie narkotikus", o kai kurie iš 66 jų pasiūlymų buvo paversti tiksliais, koordinuotais, operatyviais veiksmais Europos Sąjungos ribose, tiksliai pagal Europos Tarybos nurodymus;

Žinodama, kad Europos Taryba taip pat pasiūlė Italijos ir Airijos prezidentūrai po konsultacijų su Šalimis narėmis, su Komisija, Europolo narkotikų tarnyba ir Europos narkotikų ir priklausomybės nuo jų monitoringo centru sudaryti veiksmų programą, apie kurių būtų parengta ataskaita, ir kurios eiga būtų nagrinėjama Europos Taryboje Dubline 1996 m.gruodžio 13 ir 14 dienomis;

Atsižvelgdama į tai, kad EuroposTaryba Florencijoje 1996 m. birželio 21 ir 22 dienomis pabrėžė nepaprastą glaudaus bendradarbiavimo tarp Šalių narių svarbą kovai prieš narkotikus;

Atsižvelgdama į tai, kad pati Europos Taryba pakartotinai pareiškė, kad labai svarbu skubiai baigti studiją apie Šalių narių įstatymų suderinimą ir jų įtaką mažinant narkotikų vartojimą bei nelegalų jų gabenimą;

Atkreipdama dėmesį į ataskaitą apie nacionalinių narkotikų įstatymų suderinimą pagal Madrido ir Florencijos Europos Tarybos posėdžių reikalavimus;

Turėdama omenyje Airijos prezidentūros nustatytą prioritetą kovai su narkotikais ir tolesnes iniciatyvas, kurių buvo imtasi norint suteikti Madrido ir Florencijos Tarybos posėdžių sprendimams ir ypač Tarybos rezoliucijai dėl bausmių už narkotikų gabenimą specifinj turinį;

Atsižvelgdama į tai, kad Šalys narės įvykdė savo įsipareigojimus pagal 1961, 1971 ir 1988 metų Jungtinių Tautų Konvencijas, ir kad jos ras būdus kaip padaryti griežtą tų Konvencijų laikymąsi veiksmingesniu, ypač padedant trečiosioms šalims įvykdyti savo įsipareigojimus;

Atsižvelgdama į tai, kad Šalys narės iš naujo patvirtino savo bendrą nusistatymą pagaliau susidoroti su nelegaliu narkotikų gabenimu, norint apsaugoti visuomenę nuo alinančių pasekmių ir nuo kitų narkotikų vartojimo problemų, ypač nuo nelegalios narkotikų paklausos ir milžiniško pelno iš nelegalios prekybos, ir kad įstatymų ir jų taikymo suderinimas vardan veiksmingesnio bendradarbiavimo būtų teigiamas indėlis šiam tikslui pasiekti;

Atkreipdama dėmesį į memorandumą "Apie Europos socialinį modelį", Prancūzijos pateiktą Europos Taryboje Turine 1996 m. kovo 29 dieną, ginant nacionalinių įstatymų, skirtų kovai su narkotikais, suderinimą;

Atsižvelgdama į pavojus, būdingus sintetinių narkotikų išplitimui;

Atsižvelgdama į tai, kad ataskaitoje apie suderinimą, sudarytoje Tarybos ir Komisijos, atsakant į anksčiau paminėtus nurodymus, pripažįstama, kad sintetiniai narkotikai gali tapti svarbiausia sritimi taikant ataskaitą praktikoje;

Atsižvelgdama į tai, kad vienodų įstatymų ir tarpusavyje suderintų veiksmų stoka labai trukdytų Europos šalių bendradarbiavimui kovojant su narkomanija bei užkertant kelią nelegaliam narkotikų gabenimui;

Atsižvelgdama į tai, kad tarptautinis bendradarbiavimas aukštu lygiu Europoje tarp policijos ir muitinės tarnybų bei teisės institucijų padėtų padidinti kovos su narkotikų gabenimu veiksmingumą;

Atsižvelgdama j tai, kad kova su narkotikų gabenimu turėtų būti derinama su aktyvia narkomanijos prevencijos,narkomanų priežiūros ir reabilitacijos politika;

Atkreipdama dėmesį į bendrijos veiksmų programą, skirtą narkotikų priklausomybių prevencijai ir ypač penkiolikai pirminių veikimo punktų,kuriuos ji apima;

Atsižvelgdama į tai, kad šių bendrų veiksmų sąlygos nepažeidžia bendro principo, kad Salis narė gali laikytis savo nacionalinės politikos kovoje su narkotikais ar ją vykdyti savo teritorijoje;

Kad neturi būti kenkiama Bendrijos šalių valdžiai;

SUTARĖ DĖL ŠIŲ BENDRŲVEIKSMŲ:

 

1 straipsnis

Šalės narys turi įsipareigoti glaudžiai bendradarbiauti kovojant su narkomanija ir siekti, kad jų įstatymai būtų suderinti tarpusavyje tokiu laipsniu, kiek tai būtina užkirsti kelią nelegaliam narkotikų gabenimui ir su juo kovoti Sąjungoje.

2 straipsnis

Salys narės sieks, kad jų praktinė politika, muitinių tarnybos ir teisinė valdžia būtų labiau suderinamos tarpusavyje, ir kad tai sudarytų sąlygas glaudesniam bendradarbiavimui Europoje, norint užkirsti kelią ir kovoti su nelegaliu narkotikų gabenimu Sąjungoje.

3 straipsnis

Šalys narės turi įsipareigoti kovoti su nelegaliu narkotikų ir psichotropinių medžiagų judėjimu bendrijos viduje, įskaitant "narkotikų turizmą".

4 straipsnis

Šalys narės turėtų garantuoti, kad pagal jų teisės sistemą bausmės, skiriamos už narkotikų gabenimą, būtų tarp griežčiausių bausmių, skiriamų už rimtus nusikaltimus.

5 straipsnis

Šalys narės turi stengtis kurti sutampančius savo prasme įstatymus, reikalingus sudaryti juridinį pagrindą ar užpildyti teisinį vakuumą sintetinių narkotikų atžvilgiu. Ypač jos turi skatinti greitų informacijos sistemų kūrimą, teikiančią galimybes identifikuoti šiuos narkotikus kaip medžiagas, kurias būtina uždrausti iškart, kai tik jos pasirodo bet kurioje Šalyje narėje.

6 straipsnis

Nekenkdamos Bendrijos šalių valdžiai, Šalys narės turi įsipareigoti imtis būtinų priemonių ženkliai pagerinti bendradarbiavimą tarp policijos, muitinės tarnybų ir teisinės valdžios, kovojant su narkomanija ir užkertant kelią nelegaliam narkotikų gabenimui.

7 straipsnis

Šalys narės turėtų garantuoti, kad jų įsipareigojimai 1961, 1971 ir 1988 metų Jungtinių Tautų konvencijoms dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų būtų griežtai vykdomi.

8 straipsnis

Šalys narės įsipareigoja imtis labiausiai tinkamų priemonių, reikalingų užkirsti kelią uždraustų augalų, turinčių ingredientų su narkotinėmis savybėmis, auginimą.

9 straipsnis

Šalys narės įsipareigoja, ir tai turi tapti jų konstitucinių principų bei teisinių sistemų pagrindinėmis koncepcijomis, pripažinti nusižengimais, kai bet kokiomis priemonėmis viešai ir sąmoningai raginama ar skatinama įvykdyti nusižengimus, susijusius su neteisėtu narkotikų vartojimu ar jų gamyba.

10 straipsnis

Niekas vykdant šiuos bendrus veiksmus neturėtų sutrukdyti Šaliai narei, atsižvelgiant į jos tarptautinius įsipareigojimus, savo teritorijose įgyvendinti bet kokias papildomas priemones, jos manymu tinkamas kovai su narkomanija ir užkertant kelią nelegaliam narkotikų gabenimui.

11 straipsnis

Šalių narių Vyriausybės turi įsipareigoti imtis visų reikalingų priemonių įgyvendinti šiuos bendrus veiksmus iškart, kai tik dėl jų bus sutarta. Prezidentūra turi kiekvienais metais pranešti Tarybai apie šių bendrų veiksmų įgyvendinimą.

12 straipsnis

Šis nutarimas dėl bendrų veiksmų turi įsigalioti iškart jį priėmus.

13 straipsnis

Šis bendrų veiksmų planas turi būti paskelbtas Oficialiame Žurnale.

 

Parengta Briuselyje 1996 m. gruodžio 17 d.Tarybai

Prezidentas

I. Jeitsas (I. Yates)